Twój koszyk
Twój koszyk

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Dostępny pod adresem www.anles.pl  sklep internetowy ANLES prowadzony jest przez Karola Sitko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU Karol Sitko w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Dane adresowe / kontaktowe:
ul. Broniewskiego 8 m.13 15-748 Białystok.
NIP: 8471518166, REGON: 200861931
Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres sklep@anles.pl lub pod numerem telefonu: +48 85 30 70 775 (opłata wg. cennika właściwego operatora).
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki oraz montażu.
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sklep zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

§2
Składanie zamówienia

1. Złożenie Zamówienia jest możliwe jedynie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowaniu jego postanowień.
2. W celu złożenia Zamówienia za pomocą, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:
1. Skorzystać z konfiguratora aby wyliczyć cenę towaru
- wybrać tkaninę
– podać wymiar
- wybrać sposób montażu
-wybrać kolor profilu
– kliknąć „dodaj do koszyka”
– wypełnić formularz płatności;
– zaakceptować regulamin sklepu oraz politykę prywatności.
– kliknąć na pole „zamawiam i płacę”;
– opłacić zamówienie w całości (forma płatności przelew), lub w części ( forma wysyłki za pobraniem lub odbiór osobisty)
3. Umowa zostaje zawarta w momencie wysłania przez system teleinformatyczny Sklepu wiadomości e-mail do Zamawiającego, zawierającej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.
4. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na brak zamówionego Towaru lub materiału niezbędnego do jego wykonania, Sklep niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może być zrealizowane.
5. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy skontaktować się ze Sklepem telefonicznie bądź drogą mailową.
6. Cena produktu podana Zamawiającemu w trakcie składania zamówienia jest wiążąca od chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
7. Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności:
• przelew bankowy
• serwis przelewy 24
• za pobraniem (przy tej formie płatności pobieramy zadatek 20% wartości zamówienia)
• przy odbiorze (przy tej formie płatności pobieramy zadatek 20% wartości zamówienia)

8. Na czas dostarczenia zamówionych produktów składają się: czas potrzebny na wykonanie produktu, spakowanie go i przekazanie kurierowi oraz czas dostawy. W przypadku płatności przelewem czas dostarczenia wydłuża się o czas realizacji przelewu.
9. Zamawiający może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia, przy czym Realizacja Zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w dni robocze. Sklep nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.
10. Czas potrzebny na wykonanie produktu, spakowanie go i przekazanie kurierowi, nie przekracza 20 dni roboczych. Maksymalny czas dostawy wynosi natomiast 2 dni robocze, przy czym w większości przypadków dostawa następuje w ciągu 1 dnia roboczego.

§3
Płatności

1. Do wyboru jest płatność przelewem lub za pośrednictwem serwisu przelewy24.

2. Ceny przesyłek określone są w zakładce na pierwszej stronie i kształtują się następująco:

wysyłka krajowa przy płatności przelewem – 0 zł
wysyłka krajowa przy płatności za pobraniem - 30 zł
wysyłka zagraniczna przy płatności przelewem – 150 zł

3. W przypadku wybrania formy płatności "za pobraniem" jak i w przypadku odbioru osobistego, zamówienie trafi do realizacji dopiero po wpłacie zadatku w wysokości 20% wartości całego zamówienia. Przedpłatę można dokonać za pomocą przelewu lub za pomocą serwisu przelewy24

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Sklep realizuje dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz terytorium Unii Europejskiej i tego dotyczą podane koszty dostawy.

§4
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar (rolety plisowane) Sklep wysyła wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich. Zamówienia próbek materiału są wysyłane listem poleconym Pocztą Polską.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności dokonywanych przelewem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5
Gwarancje i reklamacje

1. Sklep oświadcza, iż wszystkie oferowane towary są nowe i objęte gwarancją producenta do 24 miesięcy.

2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

7. Prawo odstąpienia od umowy ani gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń mechanicznych. Klient sprawdza stan opakowania przesyłki przed odebraniem jej od kuriera. W przypadku gdy opakowanie ma znamiona uszkodzenia, Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

§6
Prawo odstąpienia od umowy

VI. Prawo odstąpienia od Umowy
Uwaga: Poniżej podajemy ustalenia obowiązujące przy świadczeniu usług drogą internetową. Jednakże ze względu na fakt, że zamawiany Towar produkowany jest wg indywidualnej specyfikacji podanej przez Zamawiającego, zastosowanie mają jedynie ustalenia podane w punkcie 11b.
1. Zamawiający będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia skierowanego do Sklepu w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Zamawiającemu.
2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy lub na adres e-mail Sklepu: sklep@anles.pl
3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wzór oświadczenia przesyłany jest Zamawiającemu wraz z Potwierdzeniem Zamówienia oraz wraz z Towarem, w formie papierowej.
4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
5. W razie odstąpienia od Umowy, Sklep obowiązany jest zwrócić Zamawiającemu – Konsumentowi, wszystkie dokonane przezeń Płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Zamawiający – konsument, ma obowiązek zwrócić Towar Sklepowi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o której mowa w punkcie 5 powyżej, do momentu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego – konsumenta dowodu jej odesłania na adres Sklepu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru obciążają Zamawiającego.
9. W przypadku, gdy Zamawiający wybrał inny sposób zwrotu Towaru do Sklepu niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego – konsumenta z prawa odstąpienia od zawartej Umowy, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy zwracanego Towaru.
10. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.
11. Sklep informuje, że prawo odstąpienia od Umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. produkty wyprodukowane wg indywidualnej specyfikacji Zamawiającego);
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w której konsument wyraźnie zażądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

§7
Ochrona danych osobowych

1. Polityka prywatności
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Sklep internetowy ANLES, prowadzony pod www.anles.pl (dalej zwaną Witryną) przez Karola Sitko z siedzibą w Białymstoku przy ul. Broniewskiego 8 m 13, (dalej zwanego Sklepem).
Sklep dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
2. Jakie dane zbiera Sklep w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?
Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu. Wykorzystywane przez sklep pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
Sklep wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach: przetwarzanie zamówień na próbki, realizacja zamówień Sklepu.
W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
Obok plików cookies sklep może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.
Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.
3. Jakie dane zbiera Sklep podczas rejestracji i dokonywania zakupów?
Sklep będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
1) nazwisko i imię,
2) adres do korespondencji,
3) adres poczty elektronicznej,
4) numer telefonu.
Sklep zbiera ponadto od użytkowników w/w informacje w celu wysyłania informacji handlowych (newsletter).
Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: sklep@anles.pl numeru telefonu +48 85 30 70 775
4. Środki techniczne i Państwa obowiązki
Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom
nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.
6. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@anles.pl
Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@anles.pl
7. Inne strony internetowe
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

§8
Polityka cookies

1. Rodzaje wykorzystywanych cookies
Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

2. Cele w jakich wykorzystywane są cookies
Administrator wykorzystuje cookies własne w następujących celach:
Konfiguracji serwisu
rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp…
Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
Analiz i badań oraz audytu oglądalności
tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:
zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].
wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

3. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Oświadczam, że mam ukończone 16 lat.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PHU Karol Sitko z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-748 Białystok ul. Broniewskiego 8 m. 13 w celu otrzymywania informacji marketingowych dostosowanych do moich preferencji na podstawie analizy informacji o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży ANLES (np. IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), danych socjodemograficznych (np. płeć, wiek, dochody, miejsce zamieszkania) przy użyciu dostępnych środków komunikacji, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

potrzebujesz pomocy przy wyborze plis?

call-yellow-200-scaled

zadzwoń do fachowca

ustalimy czego potrzebujesz
pomożemy dobrać dla Ciebie najlepszą tkaninę
odpowiemy na wszystkie pytania
kupisz plisy bezpiecznie, bez wychodzenia z domu
Przedluz

Kategorie rolety plisowane

RODO / Zgoda na ciasteczka

W celu zapewnienia klientom najwyższej jakości usług wykorzystujemy na stronie pliki cookies (ciasteczka).

Korzystanie ze strony anles.pl bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisywane na Państwa urządzeniu.

Zmiany w plikach cookies mogą zostać wprowadzone w Państwa przeglądarce internetowej. Sprawdź jak to zrobić.

Ważne informacje

Www.anles.pl korzysta z zewnętrznych technologii śledzących: Google Analytics i Facebook Pixel. Informacje na temat ich Polityk Prywatności można znaleźć na wymienionych stronach internetowych.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami
2021alogo-anles
userstorecartphone-handset